Advanced Search
Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Category
Distribution of Basilepta melanopus Lefèvre in China as Affected by Climatic Changes
LEER A-du, ZHONG Wen-yu, JIANG Ming-xin, HU Hai-qin, FENG Yan, TIAN Li-juan, ZHOU Zi-qin, SUN Wei-jiang, CHEN Li-lin
2024, 65(1): 1-10. DOI: 10.20045/j.cnki.issn.2096-0220.2024.01.001
Abstract | HTML | PDF
Glyphosate-induced Alternative Splicing in Genes of Tea Plant
LI Guo-qiang, HE Yuan-qing, QU Nuo, TAO Yong-ning, ZHOU Qian-qian, LI Ye-yun, WEI Chao-ling, LIU Sheng-rui
2024, 65(1): 11-19. DOI: 10.20045/j.cnki.issn.2096-0220.2024.01.002
Abstract | HTML | PDF
Identification of CsWRKY19 Involving Cold Tolerance of Tea Plants
GUO Jun-jun, YI Liang-hui, XIAO Qing, XIA En-hua, TONG Wei
2024, 65(1): 20-27. DOI: 10.20045/j.cnki.issn.2096-0220.2024.01.003
Abstract | HTML | PDF
Efficient and Rapid Tea Plant Propagation Using Stem Explants
LI Jia-xing, ZHU Jun-yan, ZHANG You-ze, ZHU Mu-lan, CHEN Hong-rong, REN Lu-lu, LIU Sheng-rui, YAO Ming-zhe, WEI Chao-ling
2024, 65(1): 28-36. DOI: 10.20045/j.cnki.issn.2096-0220.2024.01.004
Abstract | HTML | PDF
Acidity of Tea Plantation Soil Affected by Fertilization
WU Zhi-dan, JIANG Fu-ying, ZHANG Lei, YOU Zhi-ming
2024, 65(1): 37-45. DOI: 10.20045/j.cnki.issn.2096-0220.2024.01.005
Abstract | HTML | PDF
Foliar Fertilizers for Cultivating Tea Seedlings in Large Container
ZHANG Si-qi, ZHAO Zi-yi, HUANG Chu-xuan, WANG Yu-ling, LI Ye-yun
2024, 65(1): 46-52. DOI: 10.20045/j.cnki.issn.2096-0220.2024.01.006
Abstract | HTML | PDF
Antioxidative and α-Glucosidase Inhibition Activities of Protein Hydrolysates of White Tea
LU Xue-hui, CHEN Qiao-ling, WANG Chi, ZHAO Feng
2024, 65(1): 53-61. DOI: 10.20045/j.cnki.issn.2096-0220.2024.01.007
Abstract | HTML | PDF
Determination of Silicon Content in White Tea via inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry
CHEN Bing
2024, 65(1): 62-66. DOI: 10.20045/j.cnki.issn.2096-0220.2024.01.008
Abstract | HTML | PDF
On Nutritional and Health Values of Tea
HE Zhi-jian, LI Yu-ping, BU Fan, CUI Jia, BI Xin-wen, CUI Yuan-jie, GUO Zhi-yuan, LI Ming
2024, 65(1): 67-82. DOI: 10.20045/j.cnki.issn.2096-0220.2024.01.009
Abstract | HTML | PDF
Aesthetic Environment for Tea Drinking in Song Dynasty
HE Rong-rong, LUO Rui-qing, ZHU Hai-yan
2024, 65(1): 83-88. DOI: 10.20045/j.cnki.issn.2096-0220.2024.01.010
Abstract | HTML | PDF
More+